ALGEMENE VOORWAARDEN

MEZIENSVIDEOGRAPHY // Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden:   

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze met opdrachtgevers gesloten overeenkomsten en ontvangen opdrachten. Bij een eventueel geschil over de interpretatie van wederzijdse voorwaarden prevaleren de voorwaarden van Meziensvideography tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Begripsomschrijvingen

 

Opdrachtnemer: 

Meziensvideography AV-specialist en fotograaf.

Opdrachtgever: 

De Persoon--Instelling--Vereniging of Bedrijf waarmee Meziensvideography een overeenkomst sluit tot het maken van Audio/Videografisch en/of Fotografisch werk.

Concept:           

Een gedetailleerde omschrijving gemaakt, indien gewenst in overleg en samenspraak met opdrachtgever, als richtlijn voor het te maken project.

Offerte:     

Een schriftelijke aanbieding naar opdrachtgever volgens het gemaakte concept en een verdere omschrijving op welke manier de werkzaamheden worden uitgevoerd en de prijs daarvan.

Overeenkomst/Opdracht:  

Een overeenkomst ontstaat wanneer opdrachtgever een door opdrachtnemer aangeboden offerte of aanbieding voor akkoord tekent. Hiermee geeft opdrachtgever dan ook opdracht tot uitvoering van de afgesproken werkzaamheden en gaat opdrachtgever een betalingsverplichting aan volgens betreffende offerte omschreven.

Bij opdracht gaat opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden van Meziensvideography.

 

Mocht de offerte of aanbieding bij aanvang van de werkzaamheden onvermoed niet zijn getekend dan wordt ervan uitgegaan dat er een mondeling akkoord tot stand is gekomen volgens betreffende offerte of aanbieding.

Product:  

Audio/Videografisch of Fotografisch werk, hetzij digitaal of fysiek vastgelegd.

Auteursrecht/Copyright:    

Op al onze producten en aanbiedingen is het auteursrecht van toepassing.

Het auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Dit auteursrecht (copyright) rust bij de maker. De maker heeft het alleenrecht om het werk te exploiteren en kan voorwaarden stellen aan diegenen die iets met zijn werk willen doen.

 

Portretrecht: 

De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren van claims, in welke vorm dan ook, van personen die in het voor opdrachtgever gemaakte product voorkomen in relatie tot de portretrechten van deze personen.

                                              

Quitclaim:

Een quitclaim is een overeenkomst tussen een producent en figurant.

Meziensvideography maakt in voorkomende gevallen gebruik van een quitclaim of figurantenovereenkomst.

In zo’n overeenkomst geeft de figurant of geportretteerde zijn toestemming om de opname te maken en verklaart af te zien van het portretrecht.

 

Eigendom:  

Alle door Meziensvideography gemaakte beelden, concepten en scripts gemaakt in relatie tot een overeenkomst/opdracht in de ruimste zin van het woord, blijven eigendom van Meziensvideography.

 

Bestaande rechten:            

Meziensvideography is niet gehouden onderzoek te doen naar het bestaan van rechten van derden en dit in de ruime zin van het woord, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Promotie/Bewaarplicht:    

Meziensvideography mag het door haar gemaakte Audio/Videografisch en/of Fotografisch werk gebruiken voor haar eigen publiciteit en in haar eigen openbare portfolio.

                                              

Meziensvideography heeft geen bewaarplicht naar opdrachtgever en heeft het recht om opnamen te bewaren en in haar eigen openbare portfolio op te nemen.

Alleen in een schriftelijke overeenkomst kan hier van worden afgeweken.

 

Offertes/Aanbiedingen:     

Onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben m.b.t. de prijs en uitvoering een geldigheidsduur van 30 dagen.

                                              

Extra werkzaamheden kunnen tegen een vooraf overeengekomen meerprijs of tegen een  vooraf afgesproken uurtarief worden uitgevoerd. Alle in onze offertes en aanbiedingen genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Offertes en aanbiedingen worden door opdrachtgever schriftelijk bevestigd waarmee dan de feitelijke overeenkomst tot stand is gekomen.

Annulering/No show:         

Zowel opdrachtgever en opdrachtnemer hebben het recht om een overeenkomst te willen ontbinden wegens bijzondere omstandigheden. Onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan dat door de aard van de omstandigheden redelijkerwijs niet kan worden gevergd één der partijen aan de overeenkomst te houden.

                                              

In geval waarbij er sprake is van annulering of niet verschijnen van één der partijen er dan in redelijkheid wordt overlegd over een financiële vergoeding om de eventueel gemaakte  kosten te dekken.

In geval van Annulering/No show moet dit altijd schriftelijk worden aangegeven.

Betalingen/Vergoedingen:

Meziensvideography houdt zich het recht voor om een voorschot op de werkzaamheden te vragen.

In voorkomende situaties wordt dat in de offerte of aanbieding vermeld en is opdrachtgever gehouden dit voorschot te betalen voordat de werkzaamheden een aanvang hebben genomen.

                                              

Meziensvideography mag reis- en verblijfskosten en relevante onkosten aan opdrachtgever doorberekenen tenzij in de offerte of aanbieding anders is overeengekomen.

Meziensvideography mag de kosten voor afkoop van muziekrechten en eventuele andere rechten aan opdrachtgever doorberekenen tenzij in de offerte of aanbieding anders is overeengekomen.

                                              

Meziensvideography hanteert bij werkzaamheden buiten haar woonplaats een vergoeding van € 0,35 per gereden kilometer.

Uitvoering Opdracht:          

Meziensvideography streeft er altijd naar om een zo goed mogelijk product af te leveren één en ander volgens het met opdrachtgever besproken concept en zoals in de offerte of aanbieding omschreven.

                                              

Meziensvideography levert uiterlijk na 10 werkdagen na de laatste opname online een ruwe versie/videobestand aan de opdrachtgever aan ter correctie.

Opdrachtgever maakt eventuele correcties schriftelijk kenbaar en mag indien gewenst 2 correcties in totaal laten uitvoeren waarna het eindresultaat naar keuze digitaal of fysiek wordt aangeleverd.

De feedback over en weer dient binnen redelijke tijd plaats te vinden.

                                             

Ingeval opdrachtgever meerdere correcties wil laten uitvoeren worden hiervoor in overleg extra kosten in rekening gebracht.

Levering:      

Meziensvideography levert het eindproduct naar wens online en/of fysiek, één en ander in overleg met opdrachtgever.

Betaling Facturen:     

De betalingstermijn van onze facturen bedraagt 30 dagen na factuurdatum.

Als betaling niet binnen 30 dagen heeft plaatsgevonden dan is opdrachtgever in verzuim en kunnen er de wettelijke extra kosten voor in rekening worden gebracht.

Klachten:                              

Klachten dienen binnen 7 werkdagen schriftelijk aan Meziensvideography te worden meegedeeld.

WERK
INFORMATIE
SOCIALMEDIA
  • Grijs Facebook Icon
  • Gray LinkedIn Icon
  • Gray Vimeo Icon
  • Gray Instagram Icon

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED BY MEZIENSVIDEOGRAPHY